o konkursie

Strona główna  >  Konkurs  >  Regulamin

​Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) ogłasza konkurs Grand Video Awards (dalej „Konkurs”) w celu uhonorowania najlepszych twórców materiałów wideo publikowanych w Internecie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem filmów wideo z zamiarem publikacji ich w Internecie. Konkurs jest otwarty dla niezależnych twórców, jak również pracowników tworzących wideo w firmach, studiach filmowych, agencjach reklamowych i PR, domach produkcyjnych, studiach postprodukcyjnych itp.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.

4. Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany stosować się do nich.


UCZESTNICTWO W KONKURSIE

5. O nagrody Grand Video Awards, w określonych w niniejszym Regulaminie kategoriach, ubiegać mogą się materiały wideo cechujące się wysoką jakością techniczną i kreatywnością oraz niosące jednocześnie przekaz merytoryczny.

6. Do Konkursu zgłaszane mogą być materiały wideo opublikowane w Internecie między 16 września 2016 r. a 15 września 2017 r.

7. Zgłaszany materiał wideo może być pojedynczym materiałem lub odcinkiem dłuższej serii.

8. W Konkursie nie będą oceniane spoty reklamowe, klipy zespołów muzycznych promujące płyty lub ich fragmenty, filmy pełnometrażowe oraz ich trailery, a także seriale i filmy tworzone do standardowej emisji telewizyjnej.

9. Materiały wideo będą oceniane w następujących kategoriach:

Vlog (np. wideoblog, pamiętnik, dziennik w formie wideo)

Gaming (np. recenzje gier, letsplaye)

Wideotutorial (np. tutoriale porady, DIY)

Lifestyle (np. styl życia, celebrity, fashion, beauty)

Wideo popularnonaukowe (np. naukowe, historyczne, edukacyjne)

Hobby (np. sport, podróże, pasje)

Kultura i rozrywka (np. recenzje, sondy uliczne, pranki, satyra, stand-up)

Publicystyka, wideorozmowa

Branded content (treści z komunikatem marki)

10. Zgłaszane materiały wideo będą oceniane w takiej wersji, w jakiej są opublikowane w serwisach internetowych, do których link został podany w formularzu zgłoszeniowym. Zgłaszane materiały powinny być dostępne pod podanym linkiem przez okres trwania Konkursu i co najmniej przez 30 dni od dnia gali finałowej danej edycji Konkursu.

11. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia zawierające treści pornograficzne, rasistowskie, seksistowskie, treści z nieprawdziwymi i automatycznie wygenerowanymi adresami e-mailowymi oraz inne, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe.


ZGŁOSZENIA

12. Zgłoszenia od 1 do 5 materiałów (jeden pakiet) objęte są opłatą konkursową w wysokości 50 złotych. Opłaty konkursowej 50 PLN za każdy pakiet należy dokonać w formie przelewu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do konkursu na konto bankowe Press Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu. W tytule przelewu należy wpisać „Grand Video Awards - zgłoszenie”. Numer konta: ING Bank Śląski SA 19 1050 1520 1000 0023 5259 1925

13. Zgłaszając jeden pakiet materiałów (od 1 do 5 filmów), uczestnik konkursu otrzyma półroczną prenumeratę magazynu „Press”. W ramach opłaty konkursowej za dwa pakiety i więcej uczestnik otrzyma prenumeratę roczną. Prenumerata będzie wysłana na dane adresowe podane w formularzu zgłoszeniowym.

14. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ogłoszenia do 16 września 2017 r. do godziny 23:59.

15. W Konkursie mogą brać udział osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia. Jednak mogą zgłaszać materiały wideo tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

16. Małoletni uczestnik Konkursu, o którym mowa w pkt. 14, powinien dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nominacji do nagrody w Konkursie. Podpisana zgoda rodziców lub opiekunów w formie elektronicznego skanu powinna zostać dostarczona drogą e-mailową na adres podany w informacji o przyznaniu nominacji. W sytuacji niedostarczenia ww. zgody materiały tej osoby zostaną usunięte z listy nominowanych do finału.

17. Zgłoszenie do Konkursu Organizator przyjmuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu (www.grandvideoawards.pl). Do jednej kategorii konkursowej można zgłosić maksymalnie 3 materiały. Tylko prawidłowo wypełnione i opłacone formularze zgłoszeniowe będą brane pod uwagę w procesie weryfikacji zgłoszeń.

18. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, zgłaszający zobowiązany jest podać niefikcyjne dane określone w formularzu zgłoszeniowym, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go poprzez odpowiednie zaznaczenie tego faktu w formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

19. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia bądź niedopuszczenia do Konkursu zgłaszanego materiału wideo.

20. Materiały wideo mogą być zgłaszane przez ich autora (autorów) albo osoby trzecie.

21. Autor materiału wideo, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w pkt. 37 Regulaminu, oraz że wszelkie wymagane prawem zgody na korzystanie ze zgłoszonych materiałów zostały udzielone przez właściwe osoby (w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób).

22. W przypadku zgłoszenia materiału wideo przez osobę trzecią i nominowania tego materiału do nagrody przez Jury Konkursu, autor materiału wideo zostanie wezwany przez Organizatora do wyrażenia w terminie 7 dni zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz do złożenia oświadczenia, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanych materiałów wideo oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w pkt. 37 Regulaminu, oraz że wszelkie wymagane prawem zgody na korzystanie ze zgłoszonych materiałów zostały udzielone przez właściwe osoby (w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób). W przypadku niewyrażenia zgody w tym terminie lub niezłożenia ww. oświadczeń materiał wideo nie będzie uczestniczył w Konkursie.

23. W przypadku gdyby oświadczenia, o których mowa w pkt. 21 i 22, okazały się niezgodne z prawdą, zgłaszający lub autor, który nie dokonał zgłoszenia, ale wyraził zgodę na udział w Konkursie i złożył ww. oświadczenia – w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich – ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązany jest naprawić wszystkie związane z tym faktem, a poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto uczestnik konkursu zostaje zdyskwalifikowany i, w przypadku otrzymania nagrody, zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi.

24. W razie problemów technicznych z przesłaniem formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z dyżurnym administratorem (e-mail: pomocgva@press.pl). Wszelkie pytania związane z interpretacją Regulaminu można wysyłać e-mailowo na adres: pomocgva@press.pl.


JURY

25. Nominowanych i zwycięzców Grand Video Awards w poszczególnych kategoriach wskaże Jury złożone z wybitnych fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji i nowych mediów.

26. Zasady i Regulamin prac Jury ustala Organizator. Przewodniczącym jury jest przedstawiciel Organizatora lub osoba przez niego powołana.

27. W każdej kategorii Jury wskaże od 2 do 10 nominacji do nagród. W wypadku uzasadnionym liczbą zgłoszeń lub ich poziomem Jury może odstąpić od nominacji do nagród w danej kategorii lub pomimo nominacji nagród nie przyznać. Autor materiału wideo może otrzymać nie więcej niż 2 nominacje w danej kategorii.

28. Jury ma prawo:

• przenieść materiał wideo do innej kategorii niż zgłoszona,

• wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo budzący wątpliwości etyczne lub prawne,

• wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał wideo, który nie jest dostępny pod podanym w formularzu zgłoszeniowym linkiem.


NAGRODY

29. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody Grand Video Awards. W każdej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda.

30. Sponsorzy Konkursu nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

31. Nagroda Debiut Roku przyznana zostanie twórcy kanału, który utworzył swój kanał w okresie między 16 września 2016 a 15 września 2017 r., a nagrodę za Osobowość Roku odbierze osoba o niekwestionowanych dokonaniach, wyznaczająca trendy i ciesząca się wpływem na innych twórców wideo.

32. Nagroda Widzów zostanie przyznana temu materiałowi wideo, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej Konkursu. Pod głosowanie poddane zostaną nominowane przez Jury materiały wideo ze wszystkich kategorii. Data rozpoczęcia i czas trwania głosowania będą podane na stronie internetowej Konkursu.

33. Uczestnikiem głosowania na Nagrodę Widzów może być każda osoba posiadająca aktywny adres e-mailowy. W celach weryfikacyjnych głosujący otrzyma e-mail z linkiem do potwierdzenia oddanego głosu. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.

34. Jeśli Organizator poweźmie przekonanie, że głosowanie w konkursie na Nagrodę Widzów odbyło się niezgodnie z zasadami Regulaminu lub że jego wynik został przez głosujących zmanipulowany, ma prawo przyznać ww. nagrodę drugiemu lub kolejnym materiałom z największą liczbą uzyskanych głosów. Organizator może też zadecydować o nieprzyznaniu Nagrody Widzów w danej edycji Konkursu.

35. Organizator może ustanowić nagrody specjalne.

36. Ogłoszenie zwycięzców wszystkich kategorii nastąpi podczas gali Grand Video Awards. Termin i miejsce gali zostaną ustalone przez Organizatora i podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu.


PRAWA AUTORSKIE

37. Zgłoszenie materiałów wideo do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy z nim powiązane na wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją i dokumentacją Grand Video Awards, a w szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, papierze itp.).


DANE OSOBOWE

38. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do Konkursu, przesyłania informacji o Konkursie, wysyłki prenumeraty magazynu „Press”, przeprowadzenia głosowania i wydania nagród w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub głosowaniu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i prawo ich poprawiania.

39. Dane twórców materiałów nagrodzonych w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o pracy konkursowej, za zgodą osób, których dane dotyczą.

40. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich.

41. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w Konkursie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

43. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.

44. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

45. Regulamin opublikowano w dniu 11 lipca 2017r.